Dokumentai

UAB “Telšių buitis” vairavimo mokykla liudijimas

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

1.Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.1.  Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.

1.2.  Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.3. Jei mokiniui, norinčiam mokytis nėra sukakę 18 m., tai sutartį pasirašyti privalo vienas iš tėvų ar globėjų.

1.4. Kai mokinys mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu.

1.5. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti žinias ar praktinius įgūdžius, turi sudaryti įgūdžių tobulinimo sutartį.

1.6. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

1.7. Sutarties, nuo jos sudarymo dienos, galiojimo terminas yra pusė metų.

1.8. Sustabdžius arba panaikinus vairavimo mokyklai teisę vykdyti pirminį mokymą ir mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso, mokykla įsipareigoja išduoti pažymą apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą ir grąžinti visą sumokėtą sumą, atskaičius mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus.

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:

2.1.1. Mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.

2.1.2. Gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų.

2.1.3. Laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informuodamas mokyklą.

2.1.4. Jei mokinys, sumokėjęs už kursus, atsisako juos lankyti, tai per 5 darbo dienas nuo kursų pradžios, grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus.

2.2. Mokinio pareigos:

2.2.1. Pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti.

2.2.2. Laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą, padarytą dėl savo kaltės mokyklai.

2.2.3. Nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas .

2.2.4. Laiku sumokėti už teorijos mokymą, dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą.

2.2.5. Prieš sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis.

2.2.6. Neatvykus į paskirtą praktinį vairavimo užsiėmimą ir nepranešus apie neatvykimą prieš vieną parą, užsiėmimas laikomas įvykusiu, bet į praktinio vairavimo laiką neįskaičiuojamas. Už praleistą praktinio vairavimo užsiėmimą privalomas pakartotinis užsiėmimas bus apmokamas atskirai.

2.2.7. Vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 mok. val. (mokymo valanda – 45 min).

2.2.8. Pagal nustatytą tvarką laikyti teorijos galutinę įskaitą.

2.2.9. Pagal nustatytą tvarką laikyti praktinio vairavimo įskaitą, kuri vykdoma naudojant garso ir vaizdo įrašą ir vertinama pagal VĮ “Regitra” metodus ir kriterijus.

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių.

2.3.2. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.

2.3.3. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Valstybinės kelių transporto inspekcijos patvirtintus reikalavimus. “A” kategorijos transporto priemonės mokymas vyksta nuo kiekvienų metų balandžio 1 d. iki lapkričio 10 d.

2.3.4. Teorijos mokymą vykdyti grupėmis, o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 mok. val., o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 mok.val. Ne rečiau kaip po dviejų valandų daryti 15 min. pertrauką.

2.3.5. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis.

2.3.6. Mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinių teorijos ir praktikos įskaitų teigiamus įvertinimus, išduoti liudijimą, patvirtinantį mokymo kursų baigimą.

2.3.7. Užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.

2.3.8. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi.

2.3.9. Vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas.

2.3.10. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.

2.3.11. Neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80% nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkinamus teorijos ar praktikos galutinių įskaitų rezultatus.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokyklos sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius- Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

3.3. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.